Colocation Services
RACK SERVERS
Shared Colocation Half -Rack Colocation Full-Rack Colocation
Gigabit switch port Redundant Gigabit switch ports Redundant Gigabit switch ports
Redundant power included 1kW Power included 2kW Power included
1x IPv4 Address included 8x IPv4 Address included 16 x IPv4 Address included
99.95% network uptime SLA 1 GB Bandwidth included 1 GB Bandwidth included
100% power uptime SLA 99.95% network uptime SLA 99.95% network uptime SLA
Redundant Connectivity 100% power uptime SLA 100% power uptime SLA
24×7 Manned Facility Security Redundant Connectivity Redundant Connectivity
24×7 Un-Escorted Access 24×7 Manned Facility Security 24×7 Manned Facility Security
- 24×7 Data Center access 24×7 Data Center access
- 24x7x365 Access Swipe Card (1 Included) 24x7x365 Access Swipe Card (1 Included)
ระบบสนับสนุน

ระบบไฟฟ้ากำลัง

บริษัทจัดทำระบบไฟฟ้า 2 แหล่งจ่ายจากการไฟฟ้านครหลวง พร้อมระบบไฟฟ้าสำรอง 20 KVA เพือจ่ายไฟฟ้าให้กับตู้แร็คบริการทุกตู้ เพื่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

ระบบป้องกันอัคคีภัย

ทางบริษัทเลือกใช้สาร Novec™ 1230 Fire Protection Fluid เพื่อป้องกันความเสียหายกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เซอร์เวอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการวางท่อและจัดแรงดันทีกระจายสารดับเพลิงเพื่อให้ครอบคลุมการจัดการ กรณีเกิดอัคคีภัยภายในห้องเซอร์เวอร์และห้องโครงข่าย

ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ทางบริษัทฯ มีระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อที่จะปั่นพลังงานไฟฟ้าใช้ในศูนย์บริการดาต้า เซ็นเตอร์ กรณีการไฟฟ้านครหลวงเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับบริษัท ชั่วคราว

ระบบรักษาความปลอดภัย

CCTV and Access Control Solution

ทางบริษัทมีระบบกล้องวงจรปิดในทุกๆจุดที่มีความเสี่ยงภัยในการเข้าถึงยังศูนย์บริการดาต้า เซ็นเตอร์ และมีระบบบัตรเข้า-ออกศูนย์บริการเพื่อความปลอดภัย

ระบบป้องกันสำรองเซอร์เวอร์

Disaster recovery as a service (DRaaS)

ทางบริษัทมีพันธมิตรผู้ให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ ที่จะทำระบบไซด์สำรอง กรณีเกิดปัญหาเซอร์เวอร์ที่ศูนย์บริการของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย  และการบริการมีความต่อเนื่องและมีความปลอดภัย